Download als PDF  |  Printversie

Tux4u

Algemene Voorwaarden

 • Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die bevoegd een opdracht tot dienstverlening aan opdrachtnemer heeft verstrekt; hierna aan te duiden als: opdrachtgever.
 • Opdrachtnemer is de onder de naam Tux4u opererende onderneming, gevestigd en kantoorhoudende te B-3910 NEERPELT aan de Larkendreef nummer 22; hierna aan te duiden als: Tux4u.

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, van toepassing op en maken deel uit van alle offertes, leveringen en diensten van en overeenkomsten met Tux4u, alsmede alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
  Hierbij zijn tevens inbegrepen alle leveringen en diensten, die Tux4u onder de naam "Tux4u®" aanbiedt.

 2. Deze Algemene Voorwaarden worden gepubliceerd via de website van Tux4u (http://www.tux4u.be) en kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

 3. Voor softwareontwikkelovereenkomsten en onderhoudsovereenkomsten gelden, naast deze Algemene Voorwaarden, aanvullende voorwaarden. Voor trainingen gelden annulerings- en herplaatsingsvoorwaarden.
  Tux4u behoudt zich het recht voor om ook voor andere diensten en overeenkomsten aanvullende voorwaarden te stellen.
  Ook aanvullende voorwaarden zijn bij het aangaan van een overeenkomst bij beide partijen bekend.

 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle offertes door of vanwege Tux4u gedaan zijn geheel vrijblijvend voor wat betreft prijs, inhoud en levertijd.
  Offertes vervallen na 30 dagen, tenzij op de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.
  Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

 2. Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat Tux4u een door de opdrachtgever voor akkoord getekende offerte, contract of inkooporder heeft ontvangen en geaccepteerd.
  Voor zover dit in het betreffende voor akkoord getekende document is voorzien geldt tevens als voorwaarde voor de totstandkoming van een overeenkomst dat Tux4u het gehele bedrag van de vooruitbetaling namens de opdrachtgever moet hebben ontvangen binnen de in het betreffende document gestelde termijn.

 3. Door het aangaan van de overeenkomst verplicht de opdrachtgever zich om alle op grond van de overeenkomst verrichte leveringen en diensten direct na gereedkoming af te nemen tegen de overeengekomen prijs, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 4. Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand komen.
  Voor zover aanvullingen en wijzigingen van invloed zijn op respectievelijk prijzen en levertijd geldt onverminderd het in de artikelen 5 en 7 gestelde.

Artikel 3 - Duur en beëindiging van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd kan zowel door Tux4u als door de opdrachtgever schriftelijk worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden en zonder dat dit de opdrachtgever van zijn betalingsverplichting voor verrichte leveringen en diensten ontslaat.

 2. De opdrachtgever heeft het recht om een overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd schriftelijk te annuleren.
  De termijn waarbinnen dit kosteloos kan geschieden alsmede de kosten, die bij overschrijding van die termijn door Tux4u in rekening kunnen worden gebracht, zijn in de betreffende overeenkomst vastgelegd.

 3. Tux4u heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de opdrachtgever toerekenbaar in verzuim is doordat
  1. hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt
  2. hij in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren
  3. zijn bedrijf in staat van liquidatie verkeert
  In al deze gevallen behoudt Tux4u zich het recht voor het volledig overeengekomen bedrag in rekening te brengen, onverminderd het in de artikelen 5 en 6 gestelde en onverminderd het recht verdere kosten, schaden en interessen te vorderen.

Artikel 4 - Ontoerekenbare tekortkomingen, overmacht

 1. Partijen verplichten zich elkaar zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van een ontoerekenbare tekortkoming of overmacht.

 2. In aanvulling op hetgeen in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen en overmacht wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden ontoerekenbare tekortkomingen dan wel overmacht van Tux4u op:
  1. onvermogen betrokken uitvoerende personen in te zetten, bijvoorbeeld ten gevolge van ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen of beëindiging van het dienstverband
  2. vertraging bij of in verzuim zijn van een of meerdere toeleveranciers

 3. Ontoerekenbare tekortkomingen en overmacht ontslaan Tux4u van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn en van de leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht kan doen gelden op vergoeding van kosten, schaden en interessen.

 4. Indien de ontoerekenbare tekortkoming of de overmacht niet langer dan 2 maanden duurt, behoudt Tux4u zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop de ontoerekenbare tekortkoming of de overmacht ophoudt te bestaan.

 5. Indien de ontoerekenbare tekortkoming of de overmacht langer dan 2 maanden duurt, zijn beide partijen daarna gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn.
  Tux4u behoudt zich in dat geval het recht voor om van de opdrachtgever betaling te vorderen voor alle leveringen en diensten, die in het kader van de overeenkomst zijn verricht.

 6. Voor zover de uitvoering van de overeenkomst vertraagd of onmogelijk gemaakt wordt uitsluitend door overmacht aan de zijde van de opdrachtgever, behoudt Tux4u zich het recht voor het volledig overeengekomen bedrag in rekening te brengen, onverminderd zijn recht verdere kosten, schaden en interessen te vorderen.

Artikel 5 - Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW, exclusief reis- en verblijfskosten en exclusief kosten van vervoer, verzending, verzekering, wettelijke bijdragen en eventuele overige van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 2. Ook na het tot stand komen van de overeenkomst heeft Tux4u het recht om wijzigingen in het BTW-tarief en in eventuele andere van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen aan de opdrachtgever door te berekenen per de van overheidswege bepaalde datum.

 3. Indien op grond van de Auteurswet auteursrechten voldaan moeten worden, worden deze apart in rekening gebracht.

 4. Indien in de overeenkomst een "stelpost" of een "richtprijs" is opgenomen, is het vermelde bedrag niet meer dan een vrijblijvende schatting van de kosten.

 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Tux4u niet tot levering van een gedeelte van de goederen of tot het uitvoeren van een gedeelte van de overeenkomst tegen een evenredig deel van de opgegeven prijs.

 6. Voor zover met de opdrachtgever vaste prijzen zijn overeengekomen hebben deze slechts betrekking op die leveringen en diensten waarvoor deze vaste prijzen uitdrukkelijk werden overeengekomen.

 7. In de navolgende gevallen worden de prijzen steeds berekend op basis van nacalculatie:
  1. indien met de opdrachtgever geen vaste prijzen zijn overeengekomen
  2. indien het een stelpost of een richtprijs betreft, zoals omschreven in lid 4
  3. in geval van aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2 lid 4, hierna te noemen "meerwerk" of "minderwerk"
  Nacalculatie zal steeds geschieden op basis van de op dat moment door Tux4u gehanteerde prijzen en tarieven, onverminderd hetgeen in lid 11 is voorzien.

 8. Ook de navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk en daarmee tot nacalculatie, zoals in lid 7 voorzien:
  1. tekortschietende medewerking van de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst, met inbegrip van de omstandigheid dat Tux4u leveringen en diensten niet op de afgesproken tijd kan verrichten ten gevolge van aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaken
  2. eisen, wensen of verwachtingen van de opdrachtgever, die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of onvoldoende duidelijk aan Tux4u kenbaar zijn gemaakt en die dientengevolge niet expliciet deel uitmaken van de overeenkomst
  3. gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Tux4u in redelijkheid niet waren te voorzien of waarop Tux4u weinig of geen invloed kan uitoefenen

  Indien de sub c omschreven omstandigheden zich voordoen zal Tux4u de opdrachtgever zo spoedig mogelijk verwittigen.
  De opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en met de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd, wanneer de opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder Tux4u er tevoren mondeling of schriftelijk van in kennis te stellen dat uitvoering niet werd gewenst.

 9. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen optreden in de prijzen van materialen en/of halffabrikaten benodigd voor het uitvoeren van de overeenkomst, kunnen deze aan de opdrachtgever worden doorberekend. Hierbij zijn inbegrepen prijswijzigingen veroorzaakt door een verandering in lonen en sociale lasten.

 10. Indien als gevolg van verzuim van de opdrachtgever goederen door Tux4u moeten worden opgeslagen, worden de hiermee gemoeide kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 11. Tux4u heeft het recht prijzen en tarieven te wijzigen.
  Dergelijke wijzigingen zullen als volgt doorgevoerd worden:
  1. zij gelden voor alle nieuwe offertes en overeenkomsten
  2. zij zijn niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan voor een periode van minder dan 1 jaar
  3. zij zijn wel van toepassing op overeenkomsten aangegaan voor onbepaalde tijd en voor overeenkomsten aangegaan voor een periode van 1 jaar of langer

  Voor de sub c genoemde overeenkomsten geldt bovendien het volgende:
  De wijzigingen worden uiterlijk 2 maanden voordat zij ingaan aan de opdrachtgever bekendgemaakt.
  De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om binnen 15 dagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de tariefswijzigingen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van zijn betalingsverplichting voor alle tot op die datum verrichte leveringen en diensten.

Artikel 6 - Betalingsvoorwaarden, eigendomsrechten, retentierecht, reclamerecht

 1. Indien vooruitbetaling werd overeengekomen, vindt facturering plaats onmiddellijk nadat de door de opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door Tux4u is ontvangen en geaccepteerd.
  Indien sprake is van een deellevering of van een overeenkomst waarvan de uitvoering minder dan 1 maand in beslag neemt, vindt facturering plaats zodra de deellevering of de overeenkomst is uitgevoerd.
  In alle overige gevallen vindt facturering eenmaal per maand plaats.

 2. Facturen dienen binnen 15 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, inclusief BTW en eventuele overige heffingen, op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer van Tux4u en onder vermelding van het betreffende factuurnummer.

 3. Eventuele bezwaren tegen een factuur van Tux4u dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Tux4u kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt te hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

 4. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Tux4u gerechtigd om, alvorens tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan of uitvoering van de overeenkomst voort te zetten, voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en, indien deze zekerheid niet kan worden gegeven, uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of zelfs te staken zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, een en ander onverminderd hetgeen is voorzien in artikel 3 lid 3.
  Een dergelijke opschorting of staking ontslaat de opdrachtgever geenszins van zijn betalingsverplichting voor alle reeds verrichte leveringen en diensten, eventueel vermeerderd of verminderd met een (nagecalculeerd) bedrag overeenkomstig artikel 5.

 5. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim en is hij, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldag na factuurdatum tot de dag der algehele voldoening 1.5% contractuele rente per maand verschuldigd over het gehele nog te betalen bedrag.
  Indien Tux4u haar vordering op de opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is de opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd, die met de incasso gemoeid zijn, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd worden op 15% van de hoofdsom en rente, met een minimum van EUR 350,- exclusief BTW.

 6. De eigendom van goederen en rechten blijft aan Tux4u en gaat, voor zover expliciet in de onderhavige overeenkomst bedongen, pas op de opdrachtgever over op de dag waarop deze volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 7. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen heeft Tux4u het recht tot retentie van goederen van de opdrachtgever, die Tux4u op dat moment onder zich heeft, onverschillig of deze goederen betrekking hebben op de onderhavige overeenkomst of op enige andere met de opdrachtgever afgesloten overeenkomst, zulks ter voldoening van alle vorderingen, die Tux4u op dat moment op de opdrachtgever heeft. Tux4u zal afzien van het recht op retentie, indien de opdrachtgever voor deze vorderingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.
  Het recht op retentie heeft Tux4u eveneens indien de opdrachtgever in staat van faillissement, surseance van betaling of beslaglegging komt te verkeren, bij overlijden van de opdrachtgever, alsmede indien de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld. Opdrachtgever, dan wel een rechtens namens opdrachtgever optredend persoon, is gehouden Tux4u hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 8. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen heeft Tux4u bovendien het recht tot het reclameren van goederen, die op grond van de overeenkomst reeds door de opdrachtgever ontvangen zijn.

Artikel 7 - Levering, levertijd

 1. Vervoer van door Tux4u te leveren goederen geschiedt in opdracht van de opdrachtgever en voor zijn rekening en risico.
  Tux4u zal de goederen namens en voor rekening van de opdrachtgever verzekeren tegen de gebruikelijke transportrisico's, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  Ten aanzien van het vervoer van goederen die eigendom zijn van de opdrachtgever geldt hetgeen in artikel 9 lid 3 is voorzien.

 2. Tux4u bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder.
  Indien de opdrachtgever andere vervoerswensen kenbaar heeft gemaakt, komen de eventuele extra kosten geheel voor zijn rekening.

 3. Goederen worden afgeleverd op het door de opdrachtgever opgegeven adres en op de in de overeenkomst bepaalde wijze.
  Vanaf het moment van levering zijn de goederen geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 4. De overeengekomen levertijden zijn steeds approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken.
  Zodra duidelijk is dat een overeengekomen levertijd overschreden zal worden, wordt de opdrachtgever hiervan verwittigd.
  De eventuele overschrijding van een overeengekomen levertijd brengt Tux4u niet in verzuim.

 5. Tux4u is evenmin in verzuim, indien overschrijding van een overeengekomen levertijd veroorzaakt wordt door aanvullingen op of wijzigingen van de overeenkomst, zoals omschreven in artikel 2 lid 4.

 6. Voor zover overschrijding van een overeengekomen levertijd veroorzaakt wordt doordat een toeleverancier in verzuim is, geldt onverminderd het in artikel 4 lid 2b en daarop volgende leden gestelde.

Artikel 8 - Garantie, reclames, retourrecht

 1. Tux4u garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde goederen gedurende 1 jaar na aflevering, tenzij anders is overeengekomen.
  Programmatuur (software) is van garantie uitgesloten.
  Goederen die niet aantoonbaar door Tux4u zijn geleverd zijn van garantie uitgesloten.

 2. De garantie vervalt indien:
  • de goederen niet overeenkomstig het doel of buiten specificatie worden gebruikt
  • de goederen onoordeelkundig worden gebruikt, bijvoorbeeld doordat door Tux4u gegeven aanwijzingen niet worden opgevolgd
  • de goederen of onderdelen daarvan zonder toestemming van Tux4u zijn gewijzigd, vervangen of gerepareerd
  • op (onderdelen van) goederen aangebrachte garantiezegels, barcodes, productspecificaties en dergelijke zijn verwijderd of beschadigd
  • een gebrek is ontstaan door mechanische beschadiging, opzet of grove onachtzaamheid
  • een gebrek is ontstaan door van buiten komend onheil, zoals brand, blikseminslag, natuurrampen, enzovoort
  • Tux4u niet of niet tijdig in de gelegenheid is gesteld om het gebrek te onderzoeken en zo mogelijk te verhelpen

  (Ten aanzien van transportschade gelden de voorwaarden van de in artikel 7, lid 1 bedoelde verzekering.)

 3. Reclames dienen binnen 8 dagen na aflevering van goederen of na het uitvoeren van een overeenkomst schriftelijk bij Tux4u te worden ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt het geleverde/gepresteerde akkoord te hebben bevonden.

 4. Retourrecht geldt alleen indien en voor zover dit in de betreffende overeenkomst is voorzien.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid, vrijwaringen, uitsluitingen

 1. Voor zover Tux4u bij de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan Tux4u op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortvloeiend uit deze relaties of het verbreken daarvan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende of na de uitvoering van de overeenkomst.
  Hieronder zij ook begrepen het beschadigd raken of verloren gaan van goederen tijdens het vervoer daarvan, zoals bedoeld in artikel 7 lid 1.

 2. Tux4u is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van onvolkomenheden of tekortkomingen in apparatuur of programmatuur die niet door Tux4u is vervaardigd, onafhankelijk van het feit of het apparatuur of programmatuur betreft, die door Tux4u is meegeleverd of die reeds bij de opdrachtgever aanwezig was.

 3. De opdrachtgever draagt zelf het risico voor zaken die zijn eigendom zijn en die hij voor vervoer, bewaring, gebruik, bewerking of verwerking aan Tux4u toevertrouwt.
  Indien de opdrachtgever bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.
  Tux4u zal bedoelde zaken behandelen met dezelfde zorg, die Tux4u ook ten aanzien van haar eigen zaken aanwendt.

 4. De opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen het aan Tux4u beschikbaar stellen van apparatuur, programmatuur en materialen met het doel deze te gebruiken, bewerken of verwerken, onverminderd hetgeen is voorzien in artikel 10 lid 4, en hij vrijwaart Tux4u tegen elke actie, die gebaseerd is op de bewering dat een dergelijke beschikbaarstelling, gebruik of bewerking inbreuk maakt op enig recht van derden.

 5. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de inhoud van door hem verstrekte teksten of ander ter beschikking gesteld materiaal.

 6. Indien de aansprakelijkheid van Tux4u al moet worden aangenomen, zal deze beperkt zijn tot vergoeding van de vervangende schade tot maximaal het hierna genoemde bedrag:
  1. indien het uitsluitend levering van goederen betreft: het bedrag zoals vermeld op de betreffende factuur
  2. indien de overeenkomst is afgesloten voor bepaalde tijd met een duur van minder dan 6 maanden: het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs exclusief BTW
  3. indien de overeenkomst is afgesloten voor een duur van meer dan 6 maanden of voor onbepaalde tijd: het factuurbedrag exclusief BTW over een periode van maximaal 6 maanden

 7. Iedere aansprakelijkheid van Tux4u voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, met inbegrip van aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Artikel 10 - Intellectuele eigendom, auteursrecht

 1. De intellectuele eigendomsrechten op het door Tux4u vervaardigde materiaal berusten bij Tux4u.

 2. Auteursrecht op beeld- en tekstmateriaal, daarbij inbegrepen broncode van programmatuur, berust bij Tux4u, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 3. Indien door Tux4u vervaardigd materiaal is uitgeleverd met een copyright-clausule en/of een "disclaimer"-clausule, is het noch de opdrachtgever noch enige andere gebruiker toegestaan deze clausules te wijzigen of te verwijderen.
  Iedere gebruiker van dergelijk materiaal verplicht zich te handelen naar de termen van deze clausules.

 4. Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde zaken verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Tux4u voor alle gevolgen, die uit het gebruik, de verveelvoudiging of de reproductie voortvloeien.

Artikel 11 - Vertrouwelijke informatie

 1. Partijen zullen over en weer geheimhouding betrachten ten aanzien van alle gegevens waarvan zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst kennis hebben genomen en die door de wederpartij als vertrouwelijk zijn aangemerkt.

Artikel 12 - Wijziging van deze Algemene Voorwaarden

 1. Tux4u behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen worden schriftelijk aan de opdrachtgever bekendgemaakt.
  Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de in het briefhoofd vermelde datum.

 3. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet kan of wil accepteren, kan hij tot op de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum, middels een schriftelijke kennisgeving aan Tux4u, hetgeen hem geenszins zal ontslaan van zijn betalingsplicht voor alle tot op die datum door Tux4u in het kader van de overeenkomst geleverde goederen en diensten.

Artikel 13 - Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing.

 2. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.
  Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Belgische rechter rechtsmacht en is de rechter in het gerechtelijk arrondissement waar Tux4u is gevestigd bevoegd.
Tux4u, 2016