Klantenservice

Toelichting herroepingsrecht voor consumenten

Particulieren/consumenten die "op afstand" (d.w.z. via bv. internet of e-mail i.p.v. rechtstreeks in een winkel) goederen en/of diensten kopen worden in België beschermd door het "Herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand".
Op zakelijke kopers van goederen en/of diensten is deze wettelijke regeling niet van toepassing.

Het herroepingsrecht regelt o.m.:

 • de diverse termijnen (bv. de herroepingstermijn oftewel "de wettelijke bedenktijd")
 • de diverse aansprakelijkheden (bv. wie aansprakelijk is voor waardevermindering van goederen)
 • welke overeenkomsten wel/niet herroepen kunnen worden
 • wie welke kosten moet dragen cq. wat wel/niet gerestitueerd kan worden

Op deze pagina vindt u de volgende informatie:

 1. Herroepingsrecht
 2. Uitzonderingen op het herroepingsrecht
 3. Als u de koop- of dienstenovereenkomst wilt ontbinden
 4. Retourneren van goederen bij ontbinding van een koopovereenkomst
 5. Restitutie en restitutietermijn bij ontbinding van een koop- of dienstenovereenkomst
1. Herroepingsrecht

Wanneer u als particulier/consument een koop- of dienstenovereenkomst met Tux4u afsluit kunt u gebruik maken van het herroepingsrecht, tenzij

 • het een wettelijke uitzondering op het herroepingsrecht betreft of
 • uw wettelijk herroepingsrecht geheel of gedeeltelijk is komen te vervallen, doordat u als consument specifieke keuzes heeft gemaakt, bepaalde verplichtingen niet bent nagekomen of zelf aansprakelijk bent (voorzover van toepassing wordt dit hierna bij de desbetreffende punten nader toegelicht).

Op grond van het herroepingsrecht heeft u een herroepingstermijn ("wettelijke bedenktijd") van veertien kalenderdagen.

De herroepingstermijn start:

 1. Voor goederen:
  de dag volgend op de dag waarop de betreffende goederen door u (of door een door u aangewezen persoon) in ontvangst zijn genomen.
  • Als het een overeenkomst met deelleveringen of meerdere pakketten betreft:
   de dag volgend op de dag waarop u de laatste deellevering/het laatste pakket in ontvangst heeft genomen.
  • Als het een overeenkomst met regelmatige leveringen van goederen gedurende een afgesproken periode betreft:
   de dag volgend op de dag waarop u de eerste levering in ontvangst heeft genomen.
 2. Voor diensten: de dag volgend op de dag waarop de dienstenovereenkomst tot stand is gekomen.

Binnen deze termijn heeft u op grond van het herroepingsrecht de volgende rechten:

 • "ontbindingsrecht": het recht om de koop- of dienstenovereenkomst alsnog ongedaan te laten maken;
 • "retourrecht": het recht om de betreffende goederen zonder opgaaf van redenen te retourneren;
 • "restitutierecht": het recht om het reeds (aan)betaalde aankoopbedrag terug te vragen.

Goederen: u bent aansprakelijk voor eventuele waardevermindering
Bij aankoop van goederen geldt dat u als consument volledig aansprakelijk bent voor waardevermindering die, na ontvangst van de goederen, tijdens de herroepingstermijn ontstaat.
Mocht u besluiten de koopovereenkomst te herroepen, dan zal de waardevermindering volledig verrekend worden met het te restitueren reeds (aan)betaalde aankoopbedrag.

Wij raden u daarom aan om, zolang u niet weet of u van uw herroepingsrecht gebruik zult maken, de betreffende goederen niet te gebruiken en niet te beschadigen, zodat u ze in nieuwstaat en zonder waardeverlies kunt retourneren als u de koopovereenkomst toch liever wilt laten ontbinden.
Dit betekent dat u de goederen:

 • ofwel nog in de gesloten verpakking laat,
 • ofwel de verpakking voorzichtig opent (zonder verzegelingen en beveiligingen te verbreken) uitsluitend om de goederen puur op hun uiterlijk te controleren om te zien of het het juiste product betreft.
  N.B.: hardwarecomponenten kunnen onherstelbaar beschadigd raken (100% waardevermindering) als u ze uit hun verpakking haalt; het risico is geheel voor u.
2. Uitzonderingen op het herroepingsrecht

De wetgever heeft een aantal uitzonderingen op het herroepingsrecht bepaald. Voorzover deze uitzonderingen van toepassing zijn op onze goederen en diensten staan ze hierna vermeld.

In de volgende gevallen zijn de herroepingstermijn en de mogelijkheid tot ontbinding van de koop- of dienstenovereenkomst wettelijk niet van toepassing op door Tux4u geleverde goederen en diensten, waardoor ook uw rechten op retourzending en restitutie komen te vervallen:

 • Als het goederen zijn die volgens uw specificaties speciaal voor u zijn gemaakt of aangepast.
  Dit geldt bv. voor al onze Tux4u®/Linux systemen, die immers op basis van de door u opgegeven wensen en specificaties op maat voor u worden besteld, geassembleerd, geïnstalleerd en getest voordat ze aan u worden geleverd.

 • Als het CDs, DVDs of software ("audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur") betreft waarvan u de verzegeling reeds heeft verbroken.

 • Als het dienstverlening betreft die, op uw uitdrukkelijk verzoek, al binnen de herroepingstermijn is geleverd of waarvan de levering, op uw uitdrukkelijk verzoek, al binnen de herroepingstermijn is gestart.

3. Als u de koop- of dienstenovereenkomst wilt ontbinden

Wij hopen natuurlijk dat u zeer tevreden zult zijn met uw aankoop en/of door ons verleende dienst(en)!

Mocht u uw aankoop of de overeenkomst tot dienstverlening toch ongedaan willen maken en valt deze niet onder de hierboven genoemde uitzonderingen, dan kunt u ons, binnen de herroepingstermijn van veertien kalenderdagen, verzoeken om de koop- of dienstenovereenkomst alsnog te ontbinden.
Daarbij geldt het volgende:

 • Het is niet mogelijk om een koop- of dienstenovereenkomst gedeeltelijk te laten ontbinden.
 • Het verzoek tot ontbinding van de koop- of dienstenovereenkomst kan alleen worden gedaan door de persoon die de betreffende overeenkomst is aangegaan.
 • U moet kunnen bewijzen dat u de herroeping daadwerkelijk en tijdig gedaan heeft.
  Wij raden u daarom aan om het verzoek tot herroeping tijdig en bij voorkeur per aangetekende brief aan ons te sturen.
 • Geef in uw verzoek duidelijk aan welke koop- of dienstenovereenkomst u wilt laten ontbinden.
  Vermeld daarom de volgende gegevens uit de betreffende factuur:
  - factuurnummer
  - klantnummer
 • U hoeft geen reden voor uw verzoek op te geven, maar wij zouden het zeer op prijs stellen als u dat wel zou willen doen.

Ons adres vindt u op onze factuur, in onze e-mails, op de verpakking van de goederen en op onze contactpagina.

U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging van uw verzoek tot ontbinding van de koop- of dienstenovereenkomst. Hierin geven wij aan of uw verzoek aan de wettelijke vereisten voldoet en of de koop- of dienstenovereenkomst ontbonden kan worden.

4. Retourneren van goederen bij ontbinding van een koopovereenkomst

Zodra u van ons bericht heeft ontvangen dat uw verzoek tot ontbinding van de koopovereenkomst aan de wettelijke vereisten voldoet, kunt u gebruikmaken van uw retourrecht en de betreffende goederen allemaal aan ons retourneren op de hierna beschreven wijze.

Na ontvangst van ons bericht dient u de betreffende goederen onverwijld, maar uiterlijk binnen veertien kalenderdagen, ongebruikt, in hun oorspronkelijke staat en onbeschadigd aan ons te retourneren in hun oorspronkelijke verpakking.

U verzendt de goederen bij voorkeur via een passende vorm van verzekerde verzending.
Ons adres vindt u op de verpakking van de goederen, op onze factuur, in onze e-mails en op onze contactpagina.

 • Risico:
  het risico van de retournering van de goederen (bv. zoekraken, diefstal, beschadiging) is geheel voor u.
  Wij raden u daarom aan om te kiezen voor een passende vorm van verzekerde verzending.
  Geretourneerde goederen die ons onvolledig, niet in de juiste staat of zelfs helemaal niet bereiken komen vanzelfsprekend niet voor restitutie in aanmerking.
 • Kosten:
  de kosten van de retournering van de goederen (bv. kosten van verzekerde verzending) zijn geheel voor uw rekening en zullen niet door ons gerestitueerd worden.
5. Restitutie en restitutietermijn bij ontbinding van een koop- of dienstenovereenkomst

Indien de betreffende koop- of dienstenovereenkomst is ontbonden zullen wij de restitutie van het (aan)betaalde aankoopbedrag zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen de wettelijke termijn van veertien kalenderdagen na de dag waarop wij uw herroeping ontvingen, afhandelen, behalve wanneer -in geval van een koopovereenkomst- de betreffende goederen nog niet conform de vereisten aan ons zijn geretourneerd. In dat laatste geval zal restitutie plaatsvinden zo spoedig mogelijk nadat wij alle geretourneerde goederen ontvangen hebben.

Restitutie van het (aan)betaalde aankoopbedrag zal geschieden conform de oorspronkelijke factuur.
Indien op de oorspronkelijke factuur verzendkosten in rekening gebracht werden zullen deze gerestitueerd worden tot maximaal het laagste bedrag "bijdrage verzekerde verzending" vermeld op onze verzendkosten-pagina.
Werden op de oorspronkelijke factuur hogere verzendkosten in rekening gebracht omdat u om een speciale wijze van verzenden had verzocht? Dan worden deze kosten niet gerestitueerd.

Geretourneerde goederen zullen door ons gecheckt worden op eventuele waardevermindering. Als waardevermindering wordt geconstateerd zal deze volledig verrekend worden met het bedrag van de restitutie.

U ontvangt voor de restitutie een creditfactuur.

 

Powered by Debian button van www.debian.org Tux4u® logo van Tux4u® - iconized Git Logo by Jason Long - shrunk to fit Written in vi - animated gif Powered by PHP logo van www.php.net VALID XHTML 1.0 Transitional